How To Create a Website

Mana Manthani web site కు విచ్చేస్తున్న Manthanites కి స్వాగతం సుస్వాగతం మరియు మరియు శుభాకాంక్షలు .. , No. 9246575261

GANAPATI ATHARVA SHEERSHAM –|| గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షమ్) ||
ఓం ద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | ద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మదేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి  ఇంద్రో’ వృద్ధశ్ర’వాః | స్వస్తి నః’ పూషా విశ్వవే’దాః | స్వస్తి స్తార్క్ష్యో అరి’ష్టనేమిః |స్వస్తి నో బృస్పతి’ర్దధాతు ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||
ఓం నమ’స్తే ణప’తయే | త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వ’మసి | త్వమేవ కేలం కర్తా’‌உసి | త్వమేవ కేలం ధర్తా’‌உసి | త్వమేవ కేలం హర్తా’‌உసి | త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం’ బ్రహ్మాసి | త్వం సాక్షాదాత్మా’‌உసి నిత్యమ్ || 1 || ఋ’తం చ్మి | స’త్యం చ్మి || 2 ||
వ త్వం మామ్ | అవ’ క్తారమ్” | అవ’ శ్రోతారమ్” | అవ’ దాతారమ్” | అవ’ ధాతారమ్” | అవానూచానమ’వశిష్యమ్ | అవ’ శ్చాత్తా”త్ | అవ’ పురస్తా”త్ | అవోత్తరాత్తా”త్ | అవ’ క్షిణాత్తా”త్ | అవ’ చోర్ధ్వాత్తా”త్ | అవారాత్తా”త్ | సర్వతో మాం పాహి పాహి’ సంతాత్ || 3 ||
త్వం వాఙ్మయ’స్త్వం చిన్మయః | త్వమానందమయ’స్త్వం బ్రహ్మమయః | త్వం సచ్చిదానందా‌உద్వి’తీయో‌உసి | త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా’సి | త్వం ఙ్ఞానమయో విఙ్ఞాన’మయో‌உసి || 4 ||
సర్వం జగదిదం త్వ’త్తో జాయతే | సర్వం జగదిదం త్వ’త్తస్తిష్ఠతి | సర్వం జగదిదం త్వయి లయ’మేష్యతి | సర్వం జగదిదం త్వయి’ ప్రత్యేతి | త్వం భూమిరాపో‌உనలో‌உని’లో భః | త్వం చత్వారి వా”క్పదాని || 5 ||
త్వం గుణత్ర’యాతీతః | త్వమ్ అవస్థాత్ర’యాతీతః | త్వం దేహత్ర’యాతీతః | త్వం కాలత్ర’యాతీతః | త్వం మూలాధారస్థితో’‌உసి నిత్యమ్ | త్వం శక్తిత్ర’యాత్మకః | త్వాం యోగినో ధ్యాయ’ంతి నిత్యమ్ | త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరోమ్ || 6 ||
ణాదిం” పూర్వ’ముచ్చార్య ర్ణాదీం” స్తదంతరమ్ | అనుస్వారః ప’రరః | అర్ధే”ందుసితమ్ | తారే’ణద్ధమ్ | ఎతత్తవ మను’స్వరూపమ్ | గకారః పూ”ర్వరూపమ్ | అకారో మధ్య’మరూపమ్ | అనుస్వారశ్చా”ంత్యరూపమ్ | బిందురుత్త’రరూపమ్ | నాదః’ సంధానమ్ | సగ్ంహి’తా ంధిః | సైషా గణే’శవిద్యా | గణ’క షిః | నిచృద్గాయ’త్రీచ్ఛందః | శ్రీ మహాగణపతి’ర్దేవతా | ఓం గం ణప’తయే నమః || 7 ||
ఏకంతాయ’ విద్మహే’ వక్రతుండాయ’ ధీమహి | తన్నో’ దంతిః ప్రచోదయా”త్ || 8 ||
ఏకదన్తం చ’తుర్హస్తం పాశమం’కుధారి’ణమ్ | రదం’  వర’దం స్తైర్బిభ్రాణం’ మూకధ్వ’జమ్ | రక్తం’ంబోద’రం శూర్పకర్ణకం’ రక్తవాస’సమ్ | రక్త’ంధాను’లిప్తాంగం క్తపు’ష్పైః సుపూజి’తమ్ | భక్తా’నుకంపి’నం దేవం గత్కా’రమచ్యు’తమ్ | ఆవి’ర్భూతం చ’ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతే”ః పురుషాత్ప’రమ్ | ఏవం’ధ్యాయతి’ యో నిత్యం  యోగీ’ యోగినాం వ’రః || 9 ||
నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే‌உస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమః || 10 ||
ఏతదథర్వశీర్షం యో‌உధీతే | స బ్రహ్మభూయా’య ల్పతే | స సర్వవిఘ్నై”ర్న బాధ్యతే | స సర్వతః సుఖ’మేతే | స పంచమహాపాపా”త్ ప్రముచ్యతే | సాయమ’ధీయానో దివసకృతం పాపం’ నాయతి | ప్రాతర’ధీయానో రాత్రికృతం పాపం’ నాయతి | సాయం ప్రాతః ప్ర’యుంజానో పాపో‌உపా’పో వతి | ధర్మార్థకామమోక్షం’ చ విందతి | ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ’ న దేయమ్ | యో యది మో’హాద్ దాస్యతి స పాపీ’యాన్ వతి | సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ’మధీతే | తం తమనే’న సాధయేత్ || 11 ||
అనేన గణపతిమ’భిషించతి | స వా’గ్మీ వతి | చతుర్థ్యామన’శ్నన్ పతి స విద్యా’వాన్ వతి | ఇత్యథర్వ’ణవాక్యమ్ | బ్రహ్మాద్యాచర’ణం విద్యాన్న బిభేతి కదా’చనేతి || 12 ||
యో దూర్వాంకు’రైర్యజతి స వైశ్రవణోప’మో వతి | యో లా’జైర్యజతి స యశో’వాన్ వతి | స మేధా’వాన్ వతి | యో మోదకసహస్రే’ణ జతి స వాఞ్ఛితఫలమ’వాప్నోతి | యః సాజ్య సమి’ద్భిర్యజతి స సర్వం లభతే స స’ర్వంభతే || 13 ||
అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా’హయిత్వా సూర్యవర్చ’స్వీ వతి | సూర్యగ్రహే మ’హాద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వాప్త్వా సిద్ధమ’ంత్రో వతి | మహావిఘ్నా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాదోషా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాపాపా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాప్రత్యవాయా”త్ ప్రముచ్యతే | స సర్వ’విద్భవతి స సర్వ’విద్భవతి | య ఏ’వం వేద | ఇత్యు’నిష’త్ || 14 ||
ఓం ద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | ద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మదేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి  ఇంద్రో’ వృద్ధశ్ర’వాః | స్వస్తి నః’ పూషా విశ్వవే’దాః | స్వస్తి స్తార్క్ష్యో అరి’ష్టనేమిః |స్వస్తి నో బృస్పతి’ర్దధాతు ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

  • VIDEOS
  • PHOTOS
  • NEWS UPDATE