How To Create a Website

Mana Manthani web site కు విచ్చేస్తున్న Manthanites కి స్వాగతం సుస్వాగతం మరియు మరియు శుభాకాంక్షలు .. , No. 9246575261

sri-rudram-chamakam-telugu
ఓం అగ్నా’విష్ణో జోష’సేమావ’ర్ధంతు వాం గిరః’ | ద్యుమ్నైర్-వాజే’భిరాగ’తమ్ | వాజ’శ్చ మే ప్రవశ్చ’ మేప్రయ’తిశ్చ మే ప్రసి’తిశ్చ మే ధీతిశ్చ’ మే క్రతు’శ్చ మే స్వర’శ్చ మే శ్లోక’శ్చ మే శ్రావశ్చ’ మే శ్రుతి’శ్చ మే జ్యోతి’శ్చమే సువ’శ్చ మే ప్రాణశ్చ’ మే‌உపానశ్చ’ మే వ్యాశ్చ మే‌உసు’శ్చ మే చిత్తం చ’  ఆధీ’తం చ మే వాక్చ’ మేమన’శ్చ మే చక్షు’శ్చ మే శ్రోత్రం’ చ మే దక్ష’శ్చ మే బలం’ చ  ఓజ’శ్చ మే సహ’శ్చ  ఆయు’శ్చ మే రా చ’ మత్మా చ’ మే నూశ్చ’ మే శర్మ’ చ మే వర్మ’  మే‌உంగా’ని చ మే‌உస్థాని’ చ మే పరూగ్‍మ్’షి చ మే శరీ’రాణి చ మే || 1 ||
జైష్ఠ్యం’ చ  ఆధి’పత్యం చ మే న్యుశ్చ’ మే భామ’శ్చ మే‌உమ’శ్చ మే‌உంభ’శ్చ మే జేమా చ’ మే మహిమా చ’ మే వరిమా చ’ మే ప్రథిమా చ’ మే ర్ష్మా చ’ మే ద్రాఘుయా చ’ మే వృద్ధం చ’ మే వృద్ధి’శ్చ మే త్యం చ’ మే శ్రద్ధా చ’ మే జగ’చ్చ మే ధనం’ చ మే వశ’శ్చ మే త్విషి’శ్చ మే క్రీడా చ’ మే మోద’శ్చ మే జాతం చ’ మే జనిష్యమా’ణం చ మే సూక్తం చ’ మే సుకృతం చ’ మే విత్తం చ’ మే వేద్యం’ చ మే భూతం చ’ మే భవిష్యచ్చ’ మే సుగం చ’ మే సుపథం చ మ ద్ధం చ మ ఋద్ధిశ్చ మే క్లుప్తం చ’ మే క్లుప్తి’శ్చ మే తిశ్చ’ మే సుతిశ్చ’ మే || 2 ||
శం చ’ మే మయ’శ్చ మే ప్రియం చ’ మే‌உనుకామశ్చ’ మే కామ’శ్చ మే సౌమనశ్చ’ మే ద్రం చ’ మే శ్రేయ’శ్చ మేవస్య’శ్చ మే యశ’శ్చ మే భగ’శ్చ మే ద్రవి’ణం చ మే ంతా చ’ మే ర్తా చ’ మే క్షేమ’శ్చ మే ధృతి’శ్చ మే విశ్వం’ చ మే మహ’శ్చ మే ంవిచ్చ’ మే ఙ్ఞాత్రం’ చ మే సూశ్చ’ మే ప్రసూశ్చ’ మే సీరం’ చ మే యశ్చ’ మ తం చ’మే‌உమృతం’ చ మే‌உయక్ష్మం  మే‌உనా’మయచ్చ మే జీవాతు’శ్చ మే దీర్ఘాయుత్వం చ’ మే‌உనమిత్రం మే‌உభ’యం చ మే సుగం చ’ మే శయ’నం చ మే సూషా చ’ మే సుదినం’ చ మే || 3 ||
ఊర్క్చ’ మే సూనృతా’ చ మే పయ’శ్చ మే రస’శ్చ మే ఘృతం చ’ మే మధు’ చ మే సగ్ధి’శ్చ మే సపీ’తిశ్చ మేకృషిశ్చ’ మే వృష్టి’శ్చ మే జైత్రం’ చ  ఔద్భి’ద్యం చ మే యిశ్చ’ మే రాయ’శ్చ మే పుష్టం చ మే పుష్టి’శ్చ మే విభు చ’ మే ప్రభు చ’ మే హు చ’ మే భూయ’శ్చ మే పూర్ణం చ’ మే పూర్ణత’రం  మే‌உక్షి’తిశ్చ మే కూయ’వాశ్చమే‌உన్నం’  మే‌உక్షు’చ్చ మే వ్రీహయ’శ్చ మే యవా”శ్చ మే మాషా”శ్చ మే తిలా”శ్చ మే ముద్గాశ్చ’ మేల్వా”శ్చ మే గోధూమా”శ్చ మే సురా”శ్చ మే ప్రియంగ’వశ్చ మే‌உణ’వశ్చ మే శ్యామాకా”శ్చ మే నీవారా”శ్చ మే || 4 ||
అశ్మా చ’ మే మృత్తి’కా చ మే గిరయ’శ్చ మే పర్వ’తాశ్చ మే సిక’తాశ్చ మే వస్-పత’యశ్చ మే హిర’ణ్యం మే‌உయ’శ్చ మే సీసం’  మే త్రపు’శ్చ మే శ్యామం చ’ మే లోహం చ’ మే‌உగ్నిశ్చ’ మ ఆప’శ్చ మే వీరుధ’శ్చ ఓష’ధయశ్చ మే కృష్ణచ్యం చ’ మే‌உకృష్ణపచ్యం చ’ మే గ్రామ్యాశ్చ’ మే శవ’ ఆణ్యాశ్చ’ ఙ్ఞేన’ కల్పంతాం విత్తం చ’ మే విత్తి’శ్చ మే భూతం చ’ మే భూతి’శ్చ మే వసు’ చ మే వతిశ్చ’ మే కర్మ’ చ మే శక్తి’శ్చ మే‌உర్థ’శ్చ ఏమ’శ్చ మ ఇతి’శ్చ మే గతి’శ్చ మే || 5 ||
గ్నిశ్చ’  ఇంద్ర’శ్చ మే సోమ’శ్చ  ఇంద్ర’శ్చ మే సవితా చ’  ఇంద్ర’శ్చ మే సర’స్వతీ చ  ఇంద్ర’శ్చ మేపూషా చ’  ఇంద్ర’శ్చ మే బృస్పతి’శ్చ  ఇంద్ర’శ్చ మే మిత్రశ్చ’  ఇంద్ర’శ్చ మే వరు’ణశ్చ  ఇంద్ర’శ్చ మేత్వష్ఠా’ చ  ఇంద్ర’శ్చ మే ధాతా చ’  ఇంద్ర’శ్చ మే విష్ణు’శ్చ  ఇంద్ర’శ్చ మే‌உశ్వినౌ’ చ  ఇంద్ర’శ్చ మేరుత’శ్చ  ఇంద్ర’శ్చ మే విశ్వే’ చ మే దేవా ఇంద్ర’శ్చ మే పృథివీ చ’  ఇంద్ర’శ్చ మే‌உంతరి’క్షం చ ఇంద్ర’శ్చ మే ద్యౌశ్చ’  ఇంద్ర’శ్చ మే దిశ’శ్చ  ఇంద్ర’శ్చ మే మూర్ధా చ’  ఇంద్ర’శ్చ మే ప్రజాప’తిశ్చ ఇంద్ర’శ్చ మే || 6 ||
గ్ంశుశ్చ’ మే శ్మిశ్చ మే‌உదా”భ్యశ్చ మే‌உధి’పతిశ్చ మ ఉపాగ్ంశుశ్చ’ మే‌உంతర్యామశ్చ’ మ ఐంద్రవావశ్చ’ మే మైత్రావరుణశ్చ’ మ ఆశ్వినశ్చ’ మే ప్రతిప్రస్థాన’శ్చ మే శుక్రశ్చ’ మే ంథీ చ’ మ ఆగ్రణశ్చ’ మే వైశ్వదేవశ్చ’ మే ధ్రువశ్చ’ మే వైశ్వారశ్చ’ మ ఋతుగ్రహాశ్చ’ మే‌உతిగ్రాహ్యా”శ్చ మ ఐంద్రాగ్నశ్చ’ మే వైశ్వదేవశ్చ’ మే మరుత్వతీయా”శ్చ మే మాహేంద్రశ్చ’ మ ఆదిత్యశ్చ’ మే సావిత్రశ్చ’ మే సారస్వతశ్చ’ మే పౌష్ణశ్చ’ మే పాత్నీతశ్చ’ మే హారియోనశ్చ’ మే || 7 ||
ధ్మశ్చ’ మే ర్హిశ్చ’ మే వేది’శ్చ మే దిష్ణి’యాశ్చ మే స్రుచ’శ్చ మే చసాశ్చ’ మే గ్రావా’ణశ్చ మే స్వర’వశ్చ మ ఉపవాశ్చ’ మే‌உధిషవ’ణే చ మే ద్రోణకశశ్చ’ మే వావ్యా’ని చ మే పూభృచ్చ’ మ ఆధనీయ’శ్చ ఆగ్నీ”ధ్రం చ మే హవిర్ధానం’ చ మే గృహాశ్చ’ మే సద’శ్చ మే పురోడాశా”శ్చ మే పతాశ్చ’ మే‌உవభృథశ్చ’ మే స్వగాకారశ్చ’ మే || 8 ||
గ్నిశ్చ’ మే ర్మశ్చ’ మే‌உర్కశ్చ’ మే సూర్య’శ్చ మే ప్రాణశ్చ’ మే‌உశ్వమేధశ్చ’ మే పృథివీ  మే‌உది’తిశ్చ మేదితి’శ్చ మే ద్యౌశ్చ’ మే శక్వ’రీంగుల’యో దిశ’శ్చ మే ఙ్ఞేన’ కల్పంతామృక్చ’ మే సామ’ చ మే స్తోమ’శ్చ మేయజు’శ్చ మే దీక్షా చ’ మే తప’శ్చ మ తుశ్చ’ మే వ్రతం చ’ మే‌உహోరాత్రయో”ర్-దృష్ట్యా బృ’హద్రథంరే  మేఙ్ఞేన’ కల్పేతామ్ || 9 ||
గర్భా”శ్చ మే త్సాశ్చ’ మే త్ర్యవి’శ్చ మే త్ర్యవీచ’ మే దిత్యవాట్ చ’ మే దిత్యౌహీ చ’ మే పంచా’విశ్చ మే పంచావీ చ’ మే త్రిత్సశ్చ’ మే త్రిత్సా చ’ మే తుర్యవాట్ చ’ మే తుర్యౌహీ చ’ మే పష్ఠవాట్ చ’ మే పష్ఠౌహీ చ’ మ క్షా చ’ మేశా చ’ మ ఋభశ్చ’ మే వేహచ్చ’ మే‌உనడ్వాం చ మే ధేనుశ్చ’  ఆయు’ర్-ఙ్ఞేన’ కల్పతాం ప్రాణో ఙ్ఞేన’ కల్పతామ్-అపానో ఙ్ఞేన’ కల్పతాం వ్యానో ఙ్ఞేన’ కల్పతాం చక్షు’ర్-ఙ్ఞేన’ కల్పతాగ్ శ్రోత్రం’ ఙ్ఞేన’ కల్పతాంమనో’ ఙ్ఞేన’ కల్పతాం వాగ్-ఙ్ఞేన’ కల్పతామ్-త్మా ఙ్ఞేన’ కల్పతాం ఙ్ఞో ఙ్ఞేన’ కల్పతామ్ || 10 ||
ఏకా’ చ మే తిస్రశ్చ’ మే పంచ’ చ మే ప్త చ’ మే నవ’ చ  ఏకా’దశ చ మే త్రయోదశ చ మే పంచ’దశ చ మేప్తద’శ చ మే నవ’దశ చ  ఏక’విగ్ంశతిశ్చ మే త్రయో’విగ్ంశతిశ్చ మే పంచ’విగ్ంశతిశ్చ మే ప్త విగ్‍మ్’శతిశ్చ మే నవ’విగ్ంశతిశ్చ  ఏక’త్రిగ్ంశచ్చ మే త్రయ’స్త్రిగ్ంశచ్చ మే చత’స్-రశ్చ మే‌உష్టౌ చ’ మేద్వాద’శ చ మే షోడ’శ చ మే విగ్ంతిశ్చ’ మే చతు’ర్విగ్ంశతిశ్చ మే‌உష్టావిగ్‍మ్’శతిశ్చ మే ద్వాత్రిగ్‍మ్’శచ్చ మేషట్-త్రిగ్‍మ్’శచ్చ మే చత్వారిగ్ంశచ్చ’ మే చతు’శ్-చత్వారిగ్ంశచ్చ మే‌உష్టాచ’త్వారిగ్ంశచ్చ మే వాజ’శ్చ ప్రవశ్చా’పిజశ్చ క్రతు’శ్చ సువ’శ్చ మూర్ధా  వ్యశ్ని’యశ్-చాంత్యానశ్-చాంత్య’శ్చ భౌశ్చ భువ’శ్-చాధి’పతిశ్చ || 11 ||
ఓం ఇడా’ దేహూర్-మను’ర్-యఙ్ఞనీర్-బృస్పతి’రుక్థాదాని’ శగ్ంసిద్-విశ్వే’-దేవాః సూ”క్తవాచఃపృథి’విమార్మా మా’ హిగ్ంసీర్-ధు’ మనిష్యే మధు’ జనిష్యే మధు’ వక్ష్యామి మధు’ వదిష్యామి మధు’మతీందేవేభ్యో వాముద్యాసగ్ంశుశ్రూషేణ్యా”మ్ మనుష్యే”భ్యస్తం మా’ దేవా అ’వంతు శోభాయై’ పితరో‌உను’మదంతు ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

  • VIDEOS
  • PHOTOS
  • NEWS UPDATE