How To Create a Website

Mana Manthani web site కు విచ్చేస్తున్న Manthanites కి స్వాగతం సుస్వాగతం మరియు మరియు శుభాకాంక్షలు .. , No. 9246575261

C.L Rajam Sir Spl Article


మంథని నా ఇన్‌స్పిరేషన్
లక్ష్మీ,సరస్వతిఒక్కచోటనివాసంఉండవుఅంటారు!కానీమంథనిభూమిపుత్రుడు... చిల్లప్పగారిలక్ష్మీరాజంవిషయంలోఆఇద్దరూరాజీపడ్డట్టున్నారు...ఆయనమనసులోఒకరు, మస్తిష్కంలోఒకరుతిష్టవేశారు! కన్నఊరునిస్ఫూర్తిగాతీసుకుని... జన్మనిచ్చినతలిదంవూడులకుకీర్తితెచ్చాడు! శిక్షగాఇచ్చినఅవకాశాన్నిశిక్షణగామలచుకొనిఅపూర్వకట్టడంలోభాగస్వామిఅయ్యాడు... భద్రతకన్నాసాహసమేఎక్కువఅనుభవాలనిస్తుందనిపరిక్షిశమవైపుఅడుగులువేశాడు..

శ్రీశైలంప్రాజెక్ట్నిర్మాణంలోతనకెరీర్కిపునాదులువేసుకున్నఆయనవిజయహర్మ్యాలు
నేడుఆకాశంఅంచులుతాకుతున్నాయి... ఆమహాకట్టడానికిఇప్పుడుయాభైఏళ్లు..ఆయనప్రభావితవ్యక్తిగాఎదగడానికిపట్టినకాలమూయాభైఏళ్లు! ఈసందర్భంగాఆయనస్వగతం...
నేనుపుట్టిందిమంథని! అక్కడుండేదిఎనభైశాతంమందిబ్రాహ్మలే! వంటవాళ్లకు, ఇంజనీర్లకుప్రసిద్ధి! నాఇంజనీరింగ్చదువుకుమాఊరేఇన్స్పిరేషన్.మంథనివంటలకుఎందుకుఫేమస్అయిందంటే..ముందుఊళ్లోఅంతాపురోహితులేఉండేవారు.కానీదానివల్లసర్వైవల్కిసరిపడామినిమమ్వేజేస్కూడావచ్చేవికావు.అసలుఒరిజనల్లీవాళ్లంతాల్యాండ్లార్డ్స్.కాలక్షికమంలోభూములన్నీపోయిమెజారిటీబ్రాహ్మిన్స్పూజారులయ్యారు.

పౌరోహిత్యంతోవచ్చేఆదాయంచాలాతక్కువగాఉండేది.దాంతోవాళ్లునాగ్పూర్, పుణె, అమరావతి, గ్వాలియర్, ఇండోర్లాంటిరాజాస్థానాలకువెళ్లారుపురోహితులుగానే.అక్కడాపురోహితులకుతక్కువజీతాలేఉండేవి.వంటవాళ్లకుఎక్కువుండేవి.దాంతోగ్రాడ్యుయల్లీవాళ్లువంటవాళ్లుగాకన్వర్ట్అయిపోయారు.వంటలుచేస్తూవచ్చినఆదాయంతోమంథనిలోఉన్నతమపిల్లల్నిపెద్దపెద్దచదువులుచదివించారు.అట్లామంథనివంటలకూ, చదువులకూఫేమస్అయింది.ఇప్పుడువంటవాళ్లులేరు.ఇప్పటిజనరేషన్అంతాకంప్యూటర్ఇంజనీర్లు, ఇంజనీర్లు..అంతాఎంప్లాయ్సే!

కుటుంబనేపథ్యం..
నేనుపేదకుటుంబంనుంచివచ్చాను.మానాన్న(నర్సయ్య) మహారాష్ట్రలోనిఅమరావతిలోఉండేవాడువంటపనిమీద.మేంనలుగురంఅన్నదమ్ములం, ఒకసిస్టర్.అందరిలోకినేనేపెద్దవాణ్ణి.మాఊరికిమూడునాలుగుకిలోమీటర్లదూరంలోఉన్నగాజులపల్లెలోమాకుకొంచెంపొలంఉండేది.ఆపొలంపనులనుమాఅమ్మ (గోదమ్మ) చూసుకునేది.డిసిప్లిన్డ్కుటుంబంమాది.రోజూపొద్దున్నేస్నానంచేసిగుడికివెళ్లిదేవుడికిదండంపెట్టుకొనివచ్చాకేటిఫిన్.అదిమాఇంట్లోరూల్! గుడికిఎందుకుపోతున్నామోఆవయసులోతెలవకపోయినామంచినడవడికఅలవాటైందిమాకు.టిఫిన్అంటేఇడ్లీలు, దోసెలుకావుతొక్కన్నంతినిబడికివెళ్లేవాడిని.ఇంటికిపెద్దవాడిగాహెచ్ఎస్సీపూర్తయ్యేవరకుప్రతివారంమాపొలందగ్గరకువెళ్లిపనులుచూసేవాడిని.ఒకసారిమాబర్రెకనబడలేదు.దానికోసంవరుసగామూడురోజులపాటు 20 ఊళ్లువెదికినఇంటికిరాకుండా! ప్రతిఊరికిపోవడం..అక్కడున్నబంజరుదొడ్డి, బర్లమందలోవెదకడం..మూడురోజులుఇదేపని.లాస్ట్కొకఊర్లోబర్రెలమందలోఉందిఅది.వందమీటర్లదూరంనుంచేనన్నుగుర్తుపట్టిపరుగెత్తుకుంటూవచ్చింది.నాచిన్నప్పుడుచాలాసార్లుబయటకుచెప్పులుకూడాఉండేవికావు.

ఫస్ట్క్లాస్లో..
ఎనీవేఅట్లానేనుహెచ్ఎస్సీఫస్ట్క్లాస్లోపాస్అయ్యాను.పీయూసీపీయూనివర్శిటీకోర్స్)కోసంఫస్ట్టైమ్హైదరాబాద్వచ్చాను. రామ్కోఠీలోఉన్నన్యూసైన్స్కాలేజ్లోజాయిన్అయిన. వైశ్యహాస్టల్లోఉండేవాడిని.క్లాస్లోఉన్నస్టూడెంట్స్లోడ్బ్భైఎనభైశాతంమందిసిటీవాళ్లే.ఇంగ్లీష్మీడియంబ్యాక్క్షిగౌండ్నుంచివచ్చినవాళ్లే.ఫస్ట్వన్మంత్అడ్జస్ట్అవడానికేపట్టింది.సిటీబ్యాక్క్షిగౌండ్పిల్లలేమోచక్కగాఇంగ్లీష్లోమాట్లాడేవాళ్లు.వినడానికిసింపుల్అండ్స్వీట్గాఉండేది.ఫస్ట్యూనిట్టెస్ట్పరీక్షలైపోయిరిజల్ట్స్వచ్చాకనేనుటాప్టెన్లోఉన్నాను.అప్పుడుతెలిసింది..ఇంగ్లీష్లోనైస్టాకింగ్వేరు..ఇంటలిజెన్స్వేరుఅని.అప్పటిదాకాఇంగ్లీష్మీడియంబ్యాక్క్షిగౌండ్పిల్లల్నిఇష్టపడ్డటీచర్స్రిజల్ట్స్తర్వాతమమ్మల్నీఇష్టపడ్డంమొదలుపెట్టారు.అప్పటినుంచిప్రతిఎగ్జామ్లోమంచిమార్క్స్స్కోర్చేయడంమొదలుపెట్టాను.అట్లాపీయూసీలోఫస్ట్క్లాస్లోపాస్అయ్యాను.

ఆరురూపాయలకే...
ఇంజనీరింగ్కోర్స్కిఅప్లయ్చేయడానికిఉస్మానియాయూనివర్శిటీకాలేజ్కివెళ్లాను.అప్పుడుఇంజనీరింగ్చదువుకి 20 రూపాయలఫీజ్.ఆఇరవైరూపాయలూనాదగ్గరలేకుండె.డైరెక్ట్గాప్రిన్సిపల్దగ్గరకువెళ్లానురిక్వెస్ట్చేయడానికి.ఆయననేనేంహెల్ప్చేయలేను.అయితేఏఎమ్మెల్యేదగ్గర్నుంచయినాలెటర్తెస్తేఫీజులోకన్సెషన్ఇవ్వగలనుఅన్నాడు.ఎవరిదగ్గరకువెళ్లాలి?నాకుఎవరూపరిచయంలేరు.ఎంక్వయిరీచేస్తేఅంజయ్యపేరుచెప్పారు.ఆయనదగ్గరకువెళ్లినాపేరు, పీయూసీలోనాకొచ్చినమార్కులుచెప్పి, నాఆర్థికవివరమూచెప్పిలెటర్ఇవ్వమనిఅడిగాను.వెంటనేరాసిచ్చాడు.దాన్నికాలేజ్లోప్రొడ్యూస్చేస్తేపధ్నాలుగురూపాయలకన్సెషన్ఇచ్చారు.సోఆరురూపాయలుకట్టిఇంజనీరింగ్లోజాయిన్అయ్యాను.

69
ఉద్యమం...
ఉస్మానియాబిగ్క్యాంపస్... వండర్ఫుల్కాలేజ్ ... ఫస్ట్ఇయర్గడిచిపోయింది.ఫస్టియర్రిజల్ట్స్వచ్చాయి.ఫస్ట్ఇన్ఫస్ట్వచ్చాను.చాలాహ్యాపీఫీలయ్యాను.సెకండియర్లోకూడాఫస్ట్ఇన్ఫస్ట్వచ్చాను.ఈలోపుఅంటే 69లోతెలంగాణయాజిస్టార్ట్అయింది.అప్పుడునేనులాకాలేజ్హాస్టల్లోఉండేవాడిని.ఆర్ట్స్కాలేజ్స్టూడెంట్స్కొందరుక్యాంపస్లోనిడిఫంట్మెస్సుల్లోకిమెస్సేజెస్పంపించారుస్టూడెంట్స్అందరూఆర్ట్స్కాలేజ్ముందుసమావేశంకావాలని.ఆటైమ్లోమేమంతాబ్రేక్ఫాస్ట్చేస్తున్నాం.లుంగీ, షర్ట్మీదజస్ట్క్యాజువల్గాఉన్నాం.

బ్రేక్ఫాస్ట్ముగించుకొనిఅట్లనేఆర్ట్స్కాలేజ్ముందుకువచ్చాం.అంతాకలిసియాభైమందిమిఉంటాంఅంతే! ఆర్ట్స్కాలేజ్మెట్లమీదగ్యాదర్అయ్యాం.అరగంటమాట్లాడుకొనివెళ్లిపోయాం.తర్వాతఒకరోజునిజాంకాలేజ్గ్రౌండ్లోమీటింగ్పెట్టారు.క్యాంపస్స్టూడెంట్స్అందరంఆమీటింగ్అటెండ్కావాలనిబయలుదేరాం.నిజానికినిజాంకాలేజ్మీటింగ్చాలాసీరియస్మీటింగ్అనిమాకప్పటికితెలియదు.అందరూగ్యాదర్అవుతారు, తర్వాతఏసినిమాకో, సిటీచూడ్డానికోవెళ్లొచ్చుఅనిస్టార్టయ్యాం.బస్సులోటికెట్తీసుకునేచోటగొడవమొదలైంది.స్టూడెంట్స్అందరూజైతెలంగాణఅనినినాదాలిస్తూటికెట్తీసుకోవడానికినిరాకరించారు.కండక్టర్బస్ఆపించిస్టూడెంట్స్అందరినీదింపేశాడు.అప్పుడువాళ్లలోకొంతమందిబస్సునుముందుకుకదలనివ్వకుండారాళ్లుఅడ్డంపెట్టారు.ఉద్రిక్తతమొదలైంది.పోలీసులురావడం, కేన్చార్జ్చేయడంతోచాలామందిస్టూడెంట్స్నిజాంకాలేజ్గ్రౌండ్కివెళ్లలేకపోయారు.దెబ్బలుతగిలిరక్తంకారుతున్నాకొందరువిద్యార్థులుమాత్రంఅట్లనేనిజాంకాలేజ్మీటింగ్కివెళ్లారు.అట్లాపోలీసులరాంగ్హ్యాండిలింగ్వల్లస్టూడెంట్స్హీరోలయ్యారు.నిజాంకాలేజ్మీటింగ్సక్సెస్అయింది.

15
రోజులుజైల్లో..
69
ఉద్యమానికిసెంటర్ఉస్మానియాయూనివర్శిటీయే! దాంతోగవర్నమెంట్క్యాంపస్లోనిహాస్టల్స్ని, కాలేజెస్నిమూసేయాలనేతప్పుడునిర్ణయంతీసుకుంది.క్యాంపస్నిక్లోజ్చేస్తేయాజికంట్రోల్చేయొచ్చుఅనుకుంది.స్టూడెంట్స్అందరినివాళ్లఊళ్లకుపంపించింది.అయితేఊళ్లోవాళ్లకుఉస్మానియాక్యాంపస్స్టూడెంట్స్అంటేఆటైమ్లోహీరోవర్షిప్ఉండేది.హైదరాబాద్లోవాళ్లుతెలంగాణకోసంకొట్లాడుతున్నారని.ఆఇమేజ్తోనేస్టూడెంట్సూప్రతిఊరు, తాలూకా, జిల్లాలోయాజిమొదలుపెట్టారు.అట్లాగవర్నమెంట్డెసిషన్కౌంటర్ప్రొడక్షన్అయింది.నేనుకూడామాఊరువచ్చేశాను.మాఊళ్లోపోస్టాఆఫీస్తగులబెట్టాం.మమ్మల్నితీసుకెళ్లికరీంనగర్జైల్లోపెట్టారు.పదిహేనురోజులుఉంచారు.జైల్నుంచివచ్చాకవేరేపనుల్లోఎంగేజ్అయ్యాను.ఉద్యమంఆగిపోయింది.కానీచాలామందిస్టూడెంట్స్చదువుపాడైపోయింది.

బ్యాక్టుక్యాంపస్
నేనుమళ్లీకాలేజ్కివచ్చాను.థర్డ్ఇయర్లో, ఫోర్త్ఇయర్ఫస్ట్సెమిస్టర్లోసివిల్ఇంజనీరింగ్బ్రాంచ్లోమళ్లీనేనేఫస్ట్వచ్చాను.ఫోర్త్ఇయర్సెకండ్సెమిస్టర్స్టార్టింగ్అప్పుడనుకుంటా..జార్జిడ్డిమర్డర్జరిగింది.మాహాస్టల్కిజస్ట్హండ్రెడ్మీటర్స్దూరంలో! జార్జిడ్డినాకంతక్లోజ్కాకపోయినాఎదురుపడితేహలోఅంటేహలోఅనిపలకరించుకునేవాళ్లం.జార్జిడ్డిహత్యతోఇంజనీరింగ్కాలేజ్క్లోజ్అయింది.అప్పుడునేనువరంగల్ఆర్ఈసీప్రిన్సిపల్కిఒకఅప్పీల్చేశాను. ‘ఉస్మానియాక్యాంపస్కాలేజ్లోనేనుఇంజనీరింగ్స్టూడెంట్ని, ఇప్పటివరకుజరిగినసెమిస్టర్స్అన్నిటిలోనూటాపర్గానిలిచాను, ఫోర్త్ఇయర్నాకుఆర్ఈసీలోచదివేఅవకాశంఇవ్వగలరుఅంటూ! ఓకేచెప్తూవెంటనేలెటర్పంపించిందిఆర్ఈసీ.

నాతోపాటునాతర్వాతర్యాంకర్కీఆర్ఈసీలోఅడ్మిషన్ఇచ్చారు.సహజంగాఎవరికీఅట్లాపర్మిషన్ఇవ్వరు.బహుశామేమేఫస్ట్అండ్లాస్టేమో! ఫోర్త్అండ్ఫైనలియర్లోకూడాఫస్ట్వచ్చాను.గోల్డ్మెడలిస్ట్నికూడా! బెస్ట్అవుట్గోయింగ్స్టూడెంట్అవార్డీనికూడా! ఫైనలియర్అయిపోగానేమాప్రొఫెసర్స్కొంతమందివాళ్లింటికిపిలిచిఎమ్టెక్లోజాయిన్అవమనిసలహాఇచ్చారు.కానీనేనుఎమ్టెక్చేసేట్టుగాలేవుమాఆర్థికపరిస్థితులు.అప్పటికేనాచదువుకోసంతీసుకున్నలోన్స్ఉన్నాయి.మళ్లీపైచదువులనిమాపేరెంట్స్మీదబర్డెన్వేయదలచుకోలేదు.ఆవిషయమేమాప్రొఫెసర్స్తోచెప్పిఉద్యోగంచేస్తానుఅన్నాను.

సూపరింటెండెంట్ఇంజనీర్
అయితేఫైనలియర్ఎగ్జామ్స్అయిపోగానేనేనుఔరంగాబాద్వెళ్లాను.అక్కడమామేనమామఉండేవాడు.ఊరికెనేహాలీడేస్కదా... ఔరంగాబాద్చూసినట్టుఉంటుందిఅనివెళ్లాను.కానీఇన్సిడెంటల్లీనేనక్కడఓసూపరింటెండెంట్ఇంజనీర్నికలిశాను.నేనుసోఅండ్సోననిపరిచయంచేసుకొనినాచదువు, మార్కులవివరాలుచెప్పి, ఫైనలియర్రిజల్ట్స్ఇంకారాలేదనివివరించాను.నామార్క్స్గురించివినగానేనేనుజాబ్ఇస్తున్నానువచ్చివెంటనేజాయిన్అవమనిచెప్పాడు.అదీమహారాష్ట్రగవర్నమెంట్లోసూపరింటెండెంట్ఇంజనీర్గా! ఇప్పుడుసూపరింటెండెంట్ఇంజనీర్నిముఖ్యమంత్రికూడాఅట్లాడైరెక్ట్గాఅప్పాయింట్చేయలేడు.అప్పుడుఎంప్లాయ్మెంట్అంతఓపెన్గాఉండేది.జాయిన్అయ్యాను.అట్లానాఫస్ట్అసైన్మెంట్జైక్వాడిప్రాజెక్ట్తోస్టార్టయింది.గోదావరిమీదకట్టినపెద్దప్రాజెక్ట్అది.అయితేరెండునెలలేచేశాను.

శ్రీశైలండ్యామ్...
జైక్వాడీప్రాజెక్ట్లోవర్క్చేస్తున్నప్పుడేపేపర్లోఒకఅడ్వర్టయిజ్మెంట్చూశాను.ఏపీకన్స్ట్రక్షన్కార్పోరేషన్ (ఆంవూధవూపదేశ్గవర్నమెంట్ది) శ్రీశైలంలోకడుతున్నప్రాజెక్ట్పనులకోసంఫీల్డ్ఇంజనీర్లుకావాలనిఅడ్వర్టయిజ్మెంట్ఇచ్చింది.అదీకేవలంఫస్ట్అండ్సెకండ్ర్యాంక్వచ్చినవాళ్లకే! అంటేటాపర్స్ఓన్లీకెన్అప్లయ్అన్నమాట. నేనుఅప్లయ్చేసుకున్నాను.ఇంటర్వ్యూలోఅడ్మినిస్ట్రేటివ్ఆఫీసర్మార్క్స్షీట్అడిగాడు.అప్పటికినాఫైనలియర్రిజల్ట్స్ఇంకారాలేదు.కానీఫస్ట్ఫోర్ఇయర్స్ప్లస్పైనలియర్ఫస్ట్సెమిస్టర్మార్క్స్లిస్ట్చూపించాను.అన్నిట్లోనేనేటాపర్.ఫైనల్సెమిస్టర్మెమోకూడాఅప్పటికింకావారంరోజుల్లోవస్తుంది.ఆవిషయంకూడాచెప్పాను.‘ఒకవేళపైనల్సెమిస్టర్లోపాస్మార్కులువచ్చినానేనేఫస్ట్ఉంటాను.

ఎందుకంటేనాకు, నాతర్వాతర్యాంకర్కిపదిశాతంమార్కులతేడాఉంది.ఫస్ట్నన్నుఇంటర్వ్యూఅయితేచేయండి.నేనుసెలక్ట్అయితేవారంలోగానాఫైనలియర్మెమోమీకుసబ్మిట్చేస్తాననిచెప్పినాఆఆఫీసర్వినడు.లాభంలేదనిడైరెక్ట్గామేనేజింగ్డైరెక్టర్దగ్గరకేవెళ్లివిషయంఅంతావివరించాను.ఆయననాపట్లఇంప్రెస్అయ్యాడు.అతనేనన్నుఇంటర్వ్యూచేశాడు.సెలక్ట్అయ్యాను.కలెక్టర్నుంచిఅప్పాయింట్మెంట్ఆర్డర్వచ్చింది.అయితేఅడ్మినిస్ట్రేటివ్ఆఫీసర్అన్హ్యాపీఫీలయ్యాడు.ఆయననుకాదనిఅప్పాయింట్మెంట్ఆర్డర్తెచ్చుకున్నానని.తెలంగాణరీజియన్లోరెండుపోస్టులుంటే, శ్రీశైలంలోఒకపోస్ట్ఉండె.

శ్రీశైలంప్రాజెక్ట్ఆఫీసర్తిరుపతిడ్డి.ఆయనచాలాటఫ్అండ్స్ట్రిక్ట్ఆఫీసర్.నామీదకోపంతోఆఅడ్మినిస్ట్రేటివ్ఆఫీసర్నాకుశ్రీశైలంలోఅండర్తిరుపతిడ్డిపోస్ట్ఇచ్చారు.నానేటివ్ప్లేస్కిదూరంగా, తిరుపతిడ్డిస్ట్రిక్ట్నెస్తోపడలేకపారిపోతాననుకున్నాడు.కానీఅదేనాకుప్లస్అయింది.ఫస్ట్ఫస్టేతిరుపతిడ్డిలాంటిసీనియర్మోస్ట్దగ్గరపనిచేయడంవల్లచాలానేర్చుకున్నాను.మంచిఎక్స్పీరియెన్స్వచ్చింది.అంతపెద్దడ్యామ్కిఎక్స్పోజ్అయ్యాను.పెద్దనది, మంచిమంచిఇంజనీర్లతోపనిచేసేఅవకాశంవచ్చింది.ఆయననాకుపనిష్మెంట్లాగాఇచ్చాడుకానీనాకదిగొప్పఅడ్వంచర్గానిలిచింది.ఉదయంఆరునుంచిరాత్రిఒంటిగంటదాకాపనిచేసేవాళ్లం.ఆఫీస్లోనేపడుకునేవాళ్లం.నాకప్పుడు 22 ఏళ్లుంటాయి.అందరూనాకన్నాసీనియర్సే.కానీనన్నుజూనియర్లాఎవరూట్రీట్చేసేవాళ్లుకాదు.తమతోసమానంగాచూసుకునేవాళ్లు.తిరుపతిడ్డికూడానన్నుబాగాఇష్టపడేవాడు.నేనుఆయనకుపెట్ఇంజనీర్నయ్యాను.

యాభైరూపాయలులంచంఇవ్వలేదని...
నేనునాఇంజనీరింగ్అయిపోయినవెంటనేఎంప్లాయ్మెంట్ఎక్స్చేంజ్లోనాపేరురిజిష్టర్చేసుకునుంటి.నేనుశ్రీశైలంప్రాజెక్ట్లోఫీల్డ్ఇంజనీర్గాయేడాదిన్నరపనిచేశాకఎంప్లాయ్మెంట్ఎక్స్చేంజ్ద్వారా 600 మందిఇంజనీర్లకుఉద్యోగాలిస్తూగవర్నమెంట్ఉత్తర్వులుజారీచేసింది. ఆఆరువందలమందిలోనేనూఉన్నాను.హైదరాబాద్లోసర్వేడివిజన్లోపోస్ట్.వెళ్లిజాయిన్అవ్వాలనుకున్నాను.ఫీల్డ్ఇంజనీర్గారిజైన్చేసిహైదరాబాద్లోజాయిన్అయ్యాను.ఆర్నెల్లతర్వాతఆరువందలఇంజనీర్లలోమూడువందలమందిఇంజనీర్లుఈసర్వీసులోచేరలేదుకాబట్టివారినిసర్వీసులోఉన్నట్టుగాగుర్తించఒకనోటీస్ఇష్యూచేసింది.అందులోనాపేరుకూడాఉంది.అరే... నేనుజాయినింగ్రిపోర్ట్ఇచ్చాను, రోజూఆఫీస్కివచ్చిపనిచేస్తున్నాను, నెలనెలజీతంతీసుకుంటున్నాను..వాటిప్రూఫ్స్కూడాఉంటేనేనుసర్వీస్లోలేననిఎట్లాచెప్తారు?ఆశ్చర్యమేసింది.వెంటనేకన్సర్న్డ్పర్సన్దగ్గరకివెళ్లిఅడిగానుఏంటిదంతా?’ అని.తర్వాతతెలిసిందిఅడ్మినిస్ట్రేటివ్ఆఫీసర్నాజాయినింగ్రిపోర్ట్నిపంపలేదని.వెళ్లిఅతనినిఅడిగానుఎందుకుపంపలేదని.

అప్పుడుఅతనుజాయిన్అయ్యేటప్పుడునువ్నాకుయాభైరూపాయలుఇవ్వలేదుకాబట్టినేనుపంపలేదుఅన్నాడు.నేనులంచంఇవ్వలేదనినాజాయినింగ్రిపోర్ట్పంపలేదు.అప్పుడునాజాయినింగ్రిపోర్ట్నిగవర్నమెంట్కిఫార్వర్డ్చేయలేదంటూజరిగినవిషయంతోహయ్యర్అఫీషియల్స్కిలెటర్రాశాను.తర్వాతఅడ్మినిస్ట్రేటివ్ఆఫీసర్నిసస్పెండ్చేశారనుకోండిఅదివేరేవిషయం! అట్లాఅక్కడావన్ఇయర్పనిచేశాను.కానీవిత్అవుట్కరప్షన్వికెన్నాట్సర్వైవ్అనితేలింది

944315525

Chilappagari Laxmirajam

Late: C.L Narsayya Garu


హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ లోని తమ నివాసంలో వినాయక చవితి సందర్భంగా పూజలు నిర్వహిస్తున్న నమస్తే తెలంగాణ సీఎండీ సీ ఎల్ రాజం దంపతులు
స్వగృహంలో నిర్వహించిన దసరా నవరాత్రి వేడుకల్లో 'నమస్తే తెలంగాణ' సీఎండి సీ.ఎల్. రాజం దంపతులు

వేయిస్తంభాల ఆలయంలో శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తున్న సీఎండీ లక్ష్మీరాజం దంపతులు 

varalakhsmi pooja photos in CL Rajam house for the year 2013.

లండన్'లో ఘనంగా బతుకమ్మ - దసరా సంబురాలు, టీ ఎన్నారైల స్ఫూర్తి అభినందనీయం

Photo with Sri Tridandi Chinna Ramanuja Jeeyar Swamiji on 26.09.13 in "Metro India" newspape0 comments:

Post a Comment

  • VIDEOS
  • PHOTOS
  • NEWS UPDATE